جدول دوره ها

مدت دوره (ساعت)

تعداد جلسات

محتوای آموزشی

دوره

21.00 21 Unit 1 to 10 First Friends 1
21.00 21 Unit 1 to 10 First Friends 2
21.00 21 Unit 1 to 10 First Friends 3

دوره های کودکان

واحد آموزش آموزشگاه زبان های خارجه پارس، بنا بر نيازهاي متفاوت زبان آموزان رده سني 18-7 سال، سيستم آموزشي دوره‌هاي کودکان و نوجوانان را طراحي کرده است .منابع و فعاليتهاي آموزشي انتخاب شده براي اين دوره با هدف ايجاد فضايي فارغ از فشارهاي استرس زا، معرفي موضوعات و فعاليتهايي جذاب براي کودکان و نوجوانان اطلاع رساني مستمر و منظم به والدين از پيشرفت آموزشي عزيزانشان، انتخاب گشته‌اند. تعيين سطح متقاضيان اين دوره بصورت شفاهی برگزار مي‌گردد. اين سنجش دقيق به زبان آموز و والدين اطمينان خاطر را مي‌دهد که سطح ورود به دوره بر پايه توانايي‌هاي واقعي آن‌ها صورت پذيرفته است. اين کلاس‌ها در هر ترم 17 جلسه و به صورت دو یا سه روز در هفته و در ساعات مختلف برگزار مي‌شوند. کلاس‌هاي مذکور در روزهاي زوج يا فرد در بازه‌ها 75 دقيقه‌اي تشکيل مي‌شود. هر ترم کلاس‌هاي ترميک حدود ۲ ماه طول مي‌کشد و هر سال شامل ۶ ترم خواهد بود.

دوره های نوجوانان

مجموعه Family and Friendsبه آموزش مهارت زبان شامل صحبت کردن و نوشتن براي نوجوانان پرداخته است. از ويژگي هاي اين مجموعه آشنايي با دانش صدا و پژواک، آزمون و تمرين هاي مشخص براي تعيين سطح زبان آموز و تمرینات آوایی و گرامری جذاب برای نوجوانان را می توان نام برد. کلاس‌هاي مذکور در روزهاي زوج يا فرد ا و در بازه‌ها 75 دقيقه‌اي تشکيل مي‌شود. هر ترم کلاس‌هاي ترميک حدود ۲ ماه طول مي‌کشد و هر سال شامل ۶ ترم خواهد بود.

ویژگیهای مجموعه:

  • بهترین مرجع آموزش زبان،برای نوجوانان به همراه تست و تمرین
  • مناسب برای سطوح مبتدی تا متوسطه
  • تمرینات آوایی و گرامری جذاب برای نوجوانان
  • همراه با شعر ،موسیقی ،پوسترهای آموزشی و...
  • با طراحی جذاب و دیدنی

Family and Friends Starter

مدت دوره (ساعت)

تعداد جلسات

محتوای آموزشی

دوره

سطح

21.00 17 Unit 1 to 4 FAF 1 مقدماتی
21.00 17 Unit 5 to 8 FAF 2 مقدماتی

Family and Friends 1

مدت دوره (ساعت)

تعداد جلسات

محتوای آموزشی

دوره

سطح

21.00 17 Unit 1 to 7 FAF 3 مقدماتی پیشرفته
21.00 17 Unit 8 to 15 FAF 4 مقدماتی پیشرفته

Family and Friends 2

مدت دوره (ساعت)

تعداد جلسات

محتوای آموزشی

دوره

سطح

21.00 17 Unit 1 to 7 FAF 5 پایین تر از متوسط
21.00 17 Unit 8 to 15 FAF 6 پایین تر از متوسط

Family and Friends 3

مدت دوره (ساعت)

تعداد جلسات

محتوای آموزشی

دوره

سطح

21.00 17 Unit 1 to 7 FAF 8 پایین تر از متوسط
21.00 17 Unit 8 to 15 FAF 8 پایین تر از متوسط

Family and Friends 4

مدت دوره (ساعت)

تعداد جلسات

محتوای آموزشی

دوره

سطح

21.00 17 Unit 1 to 7 FAF 9 متوسط
21.00 17 Unit 8 to 15 FAF 10 متوسط

Family and Friends 5

مدت دوره (ساعت)

تعداد جلسات

محتوای آموزشی

دوره

سطح

21.00 17 Unit 1 to 7 FAF 11 بالاتر از متوسط
21.00 17 Unit 8 to 15 FAF 12 بالاتر از متوسط

Family and Friends 6

مدت دوره (ساعت)

تعداد جلسات

محتوای آموزشی

دوره

سطح

21.00 17 Unit 1 to 7 FAF 11 بالاتر از متوسط
21.00 17 Unit 8 to 15 FAF 12 بالاتر از متوسط
برای ثبت نام در این دوره می توانید از طریق سامانه اقدام نمایید.